O projekcie

Chcesz być na bieżąco z informacjami?

O projekcie

 

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. oraz Advisory Group TEST Human Resources zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym w okresie od 01.05.2012 do 30.04.2014 pt: „NOWE KWALIFIKACJE - NOWA PRACA. PROGRAM OUTPLACEMENT W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM”.


 

W ramach projektu:

finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano całą gamę działań skierowanych do pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia z małopolskich przedsiębiorstw, które przechodzą przez procesy restrukturyzacyjne.


 

Cel projektu i zakres programu:

Osoby biorące udział w projekcie wezmą udział w działaniach służących ocenie ich potencjału zawodowego oraz uzyskaniu przez nich kwalifikacji i uprawnień, umożliwiających zdobycie nowej, ciekawej pracy. Przygotowana ścieżka uczestnictwa w projekcie zakłada kilka połączonych ze sobą etapów. Działania realizowane w projekcie skierowane są zarówno do osób objętych programem zwolnień monitorowanych, jak i osób indywidualnych.

 

Ścieżka doradczo-szkoleniowa (pozadotacyjna): obejmuje kompleksowe doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, test Insights oraz szkolenie zawodowe służące przekwalifikowaniu. Każda osoba, która weźmie udział w projekcie otrzyma 2 oferty pracy dopasowane do jej kwalifikacji zawodowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą działań opisaną poniżej:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ

Spotkanie z doradcą ma na celu określenie indywidualnego potencjału zawodowego uczestnika, określenie mocnych stron oraz zaplanowanie dalszych działań, mających na celu znalezienie nowej pracy. Podczas doradztwa istnieje również możliwość omówienia i zaplanowania działań służących przekwalifikowaniu zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także ustalenie form i zakresu poszukiwania pracy.

 

2. WSPARCIE W ADAPTACJI NA RYNKU PRACY


  • DORADZTWO ZAWODOWE

W ramach doradztwa przewiduje się analizę potencjału zawodowego uczestników, ich możliwości i preferencji, ukierunkowanie planów i działań edukacyjnych, metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, symulację rozmów kwalifikacyjnych, ćwiczenie umiejętności autoprezentacji i umiejętności komunikacji.

 

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne przewiduje pracę nad motywacją, pozytywnym obrazem własnej osoby, obniżeniem niepokoju, przełamaniem zniechęcenia.Uczestnik nabędzie umiejętność konstruktywnego reagowania na sytuację utraty bądź zmiany pracy, zaktywizowania się, będzie potrafił z dystansem spojrzeć na swoją sytuację zawodową i pozna predyspozycje psychologiczne do określonej pracy.

 

  • TEST INSIGHTS

Służy zbadaniu predyspozycji osobowościowych uczestnika do pełnienia rozmaitych ról zawodowych, obejmowania stanowisk kierowniczych/eksperckich i przyczyni się do trafniejszego zaplanowania rozwoju zawodowego.

 

3. BANK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Świadomi zróżnicowanych potrzeb poszczególnych uczestników projektu w zakresie przekwalifikowania, stworzyliśmy otwarty katalog szkoleń zawodowych, w którym znaleźć można ponad 100 propozycji najpopularniejszych szkoleń. Szkolenia finansowane są przez Realizatorów projektu do kwoty około 1300 zł brutto. Decyzja dotycząca tematyki szkolenia konsultowana jest z doradcą zawodowym i podejmuje ją uczestnik.

Katalog szkoleń przekwalifikowujących

 

4. CENTRUM OFERT PRACY

Zadaniem Centrum jest pomoc w znalezieniu nowej pracy. Pracownicy Centrum znajdą co najmniej 2 oferty pracy zgodne z  oczekiwaniami uczestnika i adekwatne do jego kompetencji. Pomogą także na nią zaaplikować. Pracownicy służą również pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, kontaktują się z pracodawcami, rekomendują uczestnika, inicjują spotkania rekrutacyjne.

Wszystkie działania doradczo - szkoleniowe mogą odbywać się w miejscu zamieszkania lub pracy uczestnika - wystarczy nas poinformować o takiej potrzebie.

Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem, pracujące w mikro, MŚP lub dużych firmach, nieobjętych kompleksowym programem outplacementu mogą indywidualnie starać się o oddelegowanie przez pracodawcę do udziału
w projekcie.

 

5. DOTACJE

Dla zainteresowanych założeniem własnej firmy przygotowaliśmy alternatywną ścieżkę, w ramach której można ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działania te skierowane są do osób pozostających bez pracy, które zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

Ścieżka dotacyjna: obejmuje na etapie rekrutacji doradztwo zawodowe z IPD, test postaw przedsiębiorczych, wstępną ocenę pomysłu na biznes. Po zakwalifikowaniu sie do udziału w konkursie na biznesplan każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu Własna firma od podstaw oraz doradztwie indywidualnym i grupowym dotyczącym tworzenia biznesplanu oraz różnorodnych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Po szkoleniach, odbędzie się konkurs biznes planów, z czego 20 najlepszych otrzyma dofinansowanie nawet do 40 tys. zł. oraz wsparcie pomostowe: kapitałowe i doradcze.  Osoby, które otrzymają dotację będą musiały prowadzić działalność gospodarczą przez 12 miesięcy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

 

Szkolenia

Mistia


NoweKwalifikacje
NowaPraca
w mediach